Nytt industriavtal – så här säger Almegas VD Anna-Karin Hatt

Idag har parterna inom industrin enats om ett nytt avtal för de kommande tre åren. Avtalsvärdet och avtalslängden inom industrin är normerande, och sätter det så kallade märket, för den övriga arbetsmarknaden. Det innebär att de efterföljande kollektivavtal som nu ska förhandlas fram inte får vara dyrare än det avtal parterna inom industrin idag träffat. Parterna inom industrin enades om en sammantagen löneökning om 6,5 procent, under en treårsperiod. Under 2017 ska 160 kollektivavtal inom de sju förbunden inom Almega förhandlas om:

”Den löneökning som industrins parter kommit överens om kommer innebära tydligt ökade kostnader för tjänsteföretagen, där arbetskraftskostnaden i ett företag ofta kan stå för mer än 70 procent av företagets samlade kostnader. Till det kommer att många tjänsteföretag, som ett resultat av tilltagande internationell konkurrens, inte kunnat höja sina priser de senaste åren. Det innebär att dagens avtal är ett kostsamt och kännbart avtal för tjänstesektorn. Men med tanke på rådande förutsättningar är det vår bedömning att industrin ändå tecknat ett så ansvarsfullt avtal som möjligt”, säger Anna-Karin Hatt, vd Almega.

”Skulle det visa sig att Almega-förbundens motparter kräver en låglönesatsning liknande den som nu görs inom industrin måste en sådan satsning rymmas inom märket. Det betyder att vi i så fall måste räkna på vad en låglönesatsning skulle kosta i våra branscher, och enas om hur detta i så fall ska finansieras inom ramen för märkets 6,5 procent under tre år”, säger Almegas vd Anna-Karin Hatt.

”En fortsatt hög löneökningstakt, och en tilltagande internationell konkurrens också i tjänstesektorn, gör att tjänsteföretagen behöver få större flexibilitet i sina kollektivavtal. För att komma dit måste vi utveckla våra kollektivavtal. Därför ser förbunden inom Almega fram emot att tillsammans med våra fackliga motparter använda den kommande treåriga avtalsperioden till att på allvar och gemensamt ägna oss åt att utveckla våra kollektivavtal, så att de stärker tjänsteföretagen och den svenska arbetsmarknadsmodellen”, säger Almegas VD Anna-Karin Hatt.

En av målsättningarna för förbunden inom Almega i avtalsrörelsen 2017 är ingångslöner som ger möjligheter till fler jobb. Sverige har idag de högsta ingångslönerna inom hela EU:

”De höga ingångslönerna i många branscher är en orsak till att många företag har mycket små möjligheter att anställa den som har låg utbildning eller kort erfarenhet. Vi vet att stora grupper som har kort utbildning och kort tid i Sverige mycket snart kommer komma in på den svenska arbetsmarknaden, och ska försöka få sitt första jobb i Sverige. I den situationen vore det inte ansvarsfullt att fortsätta höja ingångslönerna, eftersom det skulle göra det svårare för dem att etablera sig på arbetsmarknaden. Istället för att fortsätta höja ingångslönerna i samma takt som övriga löner borde ökningstakten växlas ned”, avslutar Almegas vd Anna-Karin Hatt.

Almega är tjänsteföretagens arbetsgivarorganisation. Tillsammans har de sju förbunden inom Almega över 11.000 medlemsföretag med fler än 550.000 anställda. Varje dag går var tionde person som arbetar i Sverige till en arbetsplats i ett av Almegas medlemsföretag. En stor del av tjänsteföretagens kostnader är lönekostnader, vilket betyder att medarbetarna är Almegas medlemsföretags främsta tillgång och kapital. Därför slår en hög löneökningstakt extra hårt mot tjänsteföretagen. Allt fler delar av tjänstesektorn blir nu snabbt allt mer internationellt konkurrensutsatt, samtidigt som vi ser att arbetskraftskostnaderna i Sverige stiger snabbare än i våra viktigaste konkurrentländer.