När varslet kommer – vad gör arbetsgivaren?

Vad gäller egentligen när ett fackförbund varslar om strejk? Vilka åtgärder får arbetsgivaren vidta för att kunna överblicka konsekvenserna? Regelverket är rörigt, men tyvärr blir det än snårigare när opinionsbildare uttalar sig facklig-politiskt utan grund i debatten.

För att så långt som möjligt undvika stridsåtgärder och de oproportionerliga effekter dessa kan medföra för inblandade parter och tredje man, finns det en tröghet i lagstiftningen runt arbetsmarknadskonflikter.

Innan en stridsåtgärd vidtas ska skriftligt varsel lämnas till motparten och till Medlingsinstitutet (45 § MBL). Varslet måste lämnas minst sju arbetsdagar i förväg. Varslet ska innehålla uppgifter om anledningen till stridsåtgärden och om dess omfattning.

Arbetsgivaren ska kunna fullgöra sin förhandlingsskyldighet, verkställa rätt löneutbetalning, handlägga ärenden med anledning av en kommande konflikt och informera kunder och allmänhet om konsekvenserna av varslet. Arbetsgivaren kan därför be de anställda att informera företaget om vilken facklig tillhörighet de har (PUL§16a).

Grundreglerna vid en strejk ser ut som nedan:

  • Arbetstagare som är medlemmar i en facklig organisation som utlyst strejk på arbetstagarens arbetsplats ska delta i strejken under den utlysta strejkperioden.
  • Arbetstagare som inte är medlemmar i något fackförbund omfattas inte av fackliga strejkvarsel.
  • Arbetstagare som är medlemmar i en facklig organisation med gällande kollektivavtal får inte delta i en strejk utlyst av ett annat fackförbund.

Arbetstagare som inte är medlemmar i någon facklig organisation är oorganiserade och står med andra ord utanför konflikten som strikt endast rör organisationen och dess medlemmar och den strejkvarslen arbetsgivaren. Oorganiserade kan ställa sig neutrala och därmed inte arbeta under en pågående strejk varvid de naturligtvis inte heller får lön för den tid de inte arbetar.

Arbetsgivare har rätt enligt Personuppgiftslagen (PUL) att sammanställa uppgifter om facklig tillhörighet för att kunna fullgöra sina skyldigheter enligt lag och avtal. Eventuella påståenden från fackens sida om att detta skulle utgöra brott mot ”grundlagen” och ”åsiktsregistrering” är felaktiga.

Fackförbundet HRF anmälde tidigare i år arbetsgivarna i Visita till Datainspektionen för att de frågade om facklig tillhörighet i samband med ett strejkvarsel. Datainspektionen avfärdade HRF:s anmälan helt och hållet.