Orimliga konsekvenser när Seko hotar med strejk

Den svenska lönebildningen är unik. Den bygger på att representanter för arbetsgivare och arbetstagare träffas för att gemensamt förhandla fram löner som gynnar både företag och anställda. När modellen fungerar är förhandlingarna konstruktiva och båda parter ger och tar. Men just nu ser vi hur vissa fackliga organisationer vill bryta mot de uppsatta förutsättningarna, på bekostnad av företagen, ekonomin och övriga arbetstagare. Det är allvarligt.

Sedan 1990-talet har arbetsmarknadens parter varit eniga om att taket för kostnadsökningarna under en avtalsrörelse sätts genom det så kallade märket. Principen är enkel – den internationellt konkurrensutsatta sektorn enas om taket för kostnadsökningarna, som övriga sektorer därefter ska respektera. Genom lägre inflation, god reallöneutveckling och stärkt konkurrenskraft har märket tjänat Sverige mycket väl. I årets avtalsrörelse kom industrins parter i slutet av mars överens om att märket är 6,5 procent för den samlade treårsperioden.

I helgen slöt Almega Tjänsteförbunden ett nytt kollektivavtal, inom märket, med Fastighetsanställdas förbund på avtalsområde Fastigheter. Därmed kunde den fastighetsstrejk som annars hade brutit ut i morse avvärjas.

–       Från Almegas sida ser vi fram emot att kunna komma överens med Fastighets även om Specialserviceavtalet, där Fastighets annars hotat med att på fredag gå ut i en omfattande strejk som skulle slå hårt mot kärnkraftsindustrin, fordonsindustrin och livmedelsindustrin. Det säger Almegas vd Anna-Karin Hatt.

Men om Fastighetsanställdas förbund under helgen gått från att vara konfrontativa till konstruktiva på avtalsområde fastigheter är Sekos agerande den senaste tiden desto mer förvånande. Seko har lagt omfattande strejkvarsel inom spårtrafikavtalet som skulle drabba både person- och godstrafiken mycket kraftigt. Hundratusentals resenärer som varje dag använder Stockholms tunnelbana eller Stockholms pendeltåg, som reser med SJ:s fjärrtåg, med Västtåg eller pendeltåg i Göteborgsområdet skulle drabbas hårt.

–       Seko är beredda att orsaka orimliga konsekvenser för att få mer än andra i årets avtalsrörelse. Dessutom vill de, tvärtemot industrimärkets treåriga avtal, just på det här avtalsområdet kunna säga upp kollektivavtalet varje enskilt avtalsår. Ett krav som går stick i stäv med det märke som satts i årets avtalsrörelse.

–       Almega, och alla förbunden inom Almega, sluter upp bakom märket. För varje dag som går tecknar vi avtal efter avtal, som följer märket, med fackförbund som Unionen, Sveriges Ingenjörer, Jusek, Civilekonomerna och Ledarna. Är det verkligen rimligt att det märke som industrin förhandlat fram respekteras av alla andra fackliga organisationer, men inte av Seko?

För Almega, och hela Svenskt Näringsliv, är det principiellt viktigt att respektera överenskomna spelregler för den svenska arbetsmarknadsmodellen.

–       Vi har kommit överens med Fastighets om ett nytt avtal på fastighetsområdet som ryms inom märket och det är vi beredda att göra även med Seko. Inom ramen för märket är vi konstruktiva och villiga att diskutera många olika saker för att kunna komma överens. Vi räknar med att Seko tar sitt ansvar och på ett konstruktivt sätt bidrar till att undvika en mycket allvarlig och kostsam konflikt, avslutar Anna-Karin Hatt. ​

I dag skriver Almegas vd Anna-Karin Hatt i Svenska Dagbladet Näringsliv om de orimliga konsekvenser Sekos strejkvarsel hotar att få.

Läs artiklen här: https://www.svd.se/almega-oansvarigt-varsel-hotar-modell-for-lonebildning/om/naringsliv:debatt