Så här förhandlar vi kollektivavtal

Varje part har en förhandlingsdelegation som företräder medlemmarna i förhandlingarna. Delegationens arbete leds av en förhandlare från arbetsgivarparten och en ombudsman från facket.

Arbetsgivarsidans förhandlingsdelegation är utsedd av organisationens styrelse eller av medlemmarna. Den består i allmänhet av vd:ar, personalchefer eller andra personer i ledande ställning i medlemsföretagen.

Fackens förhandlingsdelegation utses inom fackförbundet. Sammansättningen är olika, i vissa fackförbund består delegationen av förtroendevalda fackligt anslutna personer som jobbar i företag som omfattas av avtalet. I andra är det centrala ombudsmän anställda i fackförbundet.

Det är förhandlingsdelegationerna som beslutar om vilka förslag som ska lämnas fram och bestämmer hur man ska ställa sig till motpartens förslag.

1. Förberedelser

Långt innan kollektivavtalet löper ut förbereder sig arbetsgivarorganisationen och facket var och en för sig. De bestämmer sig för i vilka frågor de ska försöka förhandla fram förändringar i. Det kan gälla både lönehöjningar och allmänna villkor.

När ett kollektivavtal börjar närma sig utlöpningstiden sker omförhandling, det är det vi i dagligt tal kallar för avtalsförhandlingar.

2. Växla yrkanden

I god tid före utlöpningsdatum träffas parterna för att sätta ut tider för förhandlingarna och överlämna och gå igenom respektive krav på ändringar, så kallade yrkanden.

Förhandlingarna inleds med att fackens och arbetsgivare träffas och överlämnar sina yrkanden till varandra. Det är utifrån de yrkanden som presenteras vid detta tillfälle som förhandlingarna kommer att bedrivas utgå från

3. Förhandlingarna startar

Det är först när parterna växlat yrkanden som förhandlingarna kan inledas. De inledande förhandlingarna handlar ofta om att klargöra vad exakt motparten menar med sina förslag samt att utreda vilka konsekvenser och kostnader de för med sig.

4. Slutförhandlingar

En tid innan avtalet löper ut går förhandlingarna in i ett mer intensivt skede med målsättningen att vara klara med ett nytt avtal innan det gamla löper ut. Det är i detta skede som överenskommelsen om ett nytt avtal börjar ta form. Fack och arbetsgivare identifierar här vilka frågor man är överens om och vilka frågor det finns förutsättningar att gå vidare med.

Det är ofta då man kallar in förhandlingsdelegationerna fysiskt och då vill man utnyttja tiden. Det förekommer inte sällan att förhandlingarna pågår långt in på kvällen och ibland även på natten när man börjar närma sig deadline för ett avtal.

5. Nytt avtal

Förhoppningsvis kommer parterna överens om ett nytt avtal som ska gälla för den kommande avtalsperioden. Om parterna kommer överens börjar det nya avtalet gälla och parterna informerar sina respektive medlemmar om innehållet i avtalet.

Om parterna inte kommer överens kan de välja att fortsätta förhandla för att komma överens i ett senare skede. Om parterna kommer överens efter det att avtalet gått ut så gäller det nya avtalet retroaktivt från det datum då det gamla gick ut, givet att inte några konfliktåtgärder brutit ut.

Om parterna inte kommer överens om ett nytt avtal och man gör bedömningen att man står så pass långt ifrån varandra att fortsatta förhandlingar inte är fruktbara kan parterna varsla om konflikt. Det är nästa alltid facken som väljer att varsla om konflikt i syfte att få till ett nytt avtal. Du kan läsa mer om konflikter på arbetsmarknaden här.