Varslet för Personlig assistans

Kommunal har varslat om konfliktåtgärder för bransch Personlig assistans.
En konflikt inom området drabbar utsatta personer som har stort hjälpbehov i sina dagliga liv.
Här hittar du information och frågor och svar om varslet mot Personlig assistans.

Varför varsel

Vårdföretagarna och fackförbundet Kommunal har inte kunnat enas om ett nytt löneavtal. Därför har Kommunal varslat om strejk.
Branschens företag vill höja lönerna för medarbetarna i samma nivå som övriga på arbetsmarknaden. Men för att kunna göra det måste regeringen och finansminister Magdalena Andersson höja assistansersättningen i motsvarande grad. Vänsterpartiet och regeringen har istället enats om att höja ersättningen för personlig assistans med 4,05 procent under tre år. Medan arbetsmarknadens parter redan kommit överens om det så kallade märket med löneökningar på 6,5 procent för motsvarande period. Det innebär att regeringens höjning inte räcker för att assistansföretagen ska överleva på sikt.

Det är nämligen så att ersättningen från regeringen ska täcka kostnaden för personlig assistans. Företagen har inga andra inkomster än just ersättningen från regeringen. Företagen får inte och ska inte ta betalt av brukarna för att täcka medarbetarnas lönehöjningar.

De senaste åren har regeringens ersättning inte räckt till för att höja medarbetarnas löner i samma takt som övriga på svensk arbetsmarknad. Det är samhällets mest utsatta personer som drabbas hårdast när pengarna inte räcker till för assistenternas löner.

En konflikt riskerar att tvinga fram lönehöjningar som än en gång är väsentligt högre än höjningen av assistansersättningen.
Det här riskerar att leda till att seriösa och välskötta företag tvingas bort från den svenska modellen och kollektivavtal.
Det är därför vi vänder oss till regeringen och finansminister Magdalena Andersson om att höja ersättningen för personlig assistans!

Frågor och svar

Varför är det så viktigt för er med kollektivavtal?

Därför att lagen om personlig assistans och LAS till vissa delar krockar med varandra. Ersättningen följer den som är beviljad assistans och det gör att LAS fungerar väldigt dåligt i branschen. I kollektivavtalet har vi gemensamt kommit fram till branschanpassade regler som gör det möjligt att bedriva assistans. Utan dessa branschanpassade regler hade det blivit helt omöjligt att bedriva assistans.

Regeringen har ju aviserat en höjning av ersättningen, räcker inte det?

Det är naturligtvis bra att regeringen förstår allvaret i detta och skjuter till pengar. Men höjningen är för låg. Även personliga assistenter måste ha rätt till löneökningar i nivå med övrig arbetsmarknad. Regeringen har aviserat en höjning med  4,05 procent under tre år. Arbetsmarknadens parter har tidigare i år kommit överens om det så kallade märket med löneökningar på 6,5 procent för motsvarande period. Det innebär att våra medlemsföretag även fortsättningsvis kommer ha svårt att öka lönerna i nivå med övrig arbetsmarknad, vilket man önskar kunna göra.

Fackförbundet Kommunal påstår att företagen i snitt gör 13 kr i vinst per assistanstimme, stämmer det?

Nej det stämmer inte. Det Kommunal gör är att blanda ihop vinst med företagets rörelseresultat. 13 kr är ett snitt av företagens rörelseresultat och inte företagets vinst som Kommunal felaktigt påstår. Vinst och rörelsemarginal är inte samma sak. En stor majoritet av branschens företag har en låg vinstmarginal. Det gäller särskilt för medelstora företag där de flesta företag går med förlust.  7 av 10 av våra medlemsföretag säger att om regeringen inte höjer ersättningen för personlig assistans i nivå med löneökningarna på övrig arbetsmarknad kommer de att tvingas avveckla sin verksamhet inom två år

Den analys som Kommunal hänvisar till tar avstamp i hur det såg ut 2015. Både rörelseresultaten och vinstnivåerna har kraftigt försämrats sedan dess. Borttagande av rabatten på arbetsgivaravgift en för unga, samt lägre uppräkning av assistansersättningen jämfört med löneökningarna för 2016 har påverkat de ekonomiska förutsättningarna mycket negativt. Den här branschen har betydligt lägre marginaler både när det gäller rörelseresultat samt vinstmarginal än vad som är vanligt i andra tjänsteföretag.

Vad är Rörelseresultat? Rörelseresultat anger hur stor andel i procent av varje omsatt krona som blir över för att kunna betala räntor och skatter.

Kommunal menar att regeringen nu har höjt nivån för personlig assistans och att fackets krav är betydligt lägre än vad regeringen skjuter till, stämmer det?

Det stämmer inte. Regeringen ger 1,5 procent i höjning vilket motsvarar en ökning på 4,37 kr/tim. För att vi ska kunna tillmötesgå Kommunals krav måste regeringen skjuta till totalt 6,40 kr/tim. Den höjning som Kommunal kräver är inte företagets enda kostnad vid en höjning av lön, vilket Kommunal antyder. Till den höjningen ska företagen, utöver lönehöjningen, betala arbetsgivaravgifter, göra pensionsavsättningar, betala semesterersättning och betala olika försäkringar. Det innebär helt enkelt om en medarbetare får X kr i löneförhöjning så tillkommer kostnader för arbetsgivaren i form av arbetsgivaravgifter, pensionsavsättningar, semesterersättning etc. Den timersättningen som betalas ut ska dessutom täcka andra kostnader som krävs för att kunna utföra en assistans med högkvalitet.

Varför höjer ni inte bara lönerna?

Företagen inom personlig assistans vill höja lönerna för medarbetarna i nivå med övriga på arbetsmarknaden. Men för att kunna göra det måste regeringen och finansminister Magdalena Andersson höja assistansersättningen i motsvarande grad.

Ersättningen från regeringen ska täcka kostnaden för hela den personliga assistansen. Företagen har inga andra inkomster än ersättningen från regeringen. Företagen får inte och ska inte ta betalt av brukarna för att täcka medarbetarnas lönehöjningar. Branschen är just nu mycket hårt pressad då assistansersättningen inte hängt med de kollektivavtalade löneökningarna under många år. Idag får företaget 291 kr per assistanstimme av regeringen.

Den summan ska bland annat:

  • Täcka lön till medarbetaren
  • Pensionsavsättning
  • Arbetsgivaravgift
  • Utbildning
  • Handledning för medarbetaren

Ersättningen har inte höjts i nivå med de kollektivavtalade lönerna under flera år och vi kan inte teckna ett nytt avtal innan vi vet vad regeringen beslutar om i nästa statsbudget.

Det finns väl företag i branschen som går med vinst och har råd att höja lönerna?

Det stämmer inte. När vi tillsammans med fackförbundet Kommunal bad konsult och revisionsföretaget KPMG titta på hur branschen mår visade det sig att majoritet av företagen har en låg vinstmarginal. Det gäller särskilt för medelstora företag där de flesta företag går med förlust.

Även kommunerna har mycket svårt att klara kostnaderna för assistansen. Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) säger att kommunerna går back ca 10 -12 % på assistansen varje år, det motsvarar ca 1,2 miljarder kr varje år. Pengarna finns helt enkelt inte, ersättningen från regeringen är helt enkelt för låg.

3 av 10 av branschens företag säger att de ser en påtaglig stor risk att de kommer tvingas att avveckla sin verksamhet det kommande året. Och om ersättningen från regeringen inte höjs så säger 7 av 10 företag att de kan överleva max två år. Bakom varje företag finns ett antal brukare som är i stort behov av just personlig assistans.

Vilken ersättning får företagen idag?

291 kr per assistanstimme. Den summan ska bland annat täcka lön till medarbetare, arbetsgivaravgift, pensionsavsättningar, utbildning, handledning och kommande lönehöjningar.

Hur många verkar inom området Personlig assistans?

Det finns 237 företag, 40.000 anställda samt 20.000 brukare.